User profile picture

การสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

Risk Communication Covid-19

โทร. 054-409126-127

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125