KpiModule

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563
No. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
1 อัตราส่วนการตายมารดา
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ คัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
5 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
7 ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
8 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร (การเข้าถึงบริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค)
9 สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
11 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด
12 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
13 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง (ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
14 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
16 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
17 ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนคู่กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
18 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก
19 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
20 20) อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
21 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
23 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
24 อัตราตายทารกแรกเกิด
25 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
26 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
27 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
28 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
29 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้น
31 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
32 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด Stemi
33 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
34 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
35 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
36 อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)
37 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
38 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
39 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)
40 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
41 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1
42 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
43 ร้อยละจังหวัดที่มีพื้นที่เกาะสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลมีระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
44 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)
45 ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์
46 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
47 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
48 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
49 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
50 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
51 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
52 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
53 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
54 ร้อยละของทีม PCC ที่มีการใช้ Application สำหรับ PCC
55 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
56 ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
57 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
58 จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด
59 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้
เลขที่ 602 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-409-198 โทรสาร 054-409122-125 เลขผู้เสียภาษี 0994000469039