สถานพยาบาล/หัวข้อ

2.คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2021-04-12 18:55:29
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตัว