สถานพยาบาล/หัวข้อ

การคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 24 มกราคม 2564

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2021-01-25 10:00:13
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตัว