สถานพยาบาล/หัวข้อ

คำสั่งจังหวัดพะเยา มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2020-06-04 13:50:29
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Covid