สถานพยาบาล/หัวข้อ

คำสั่งจังหวัดพะเยา มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
วันเดือนปี update 2020-06-02 10:17:33
เอกสาร
เอกสารเพิ่มเติม
หมวดเอกสาร[สื่อสารความเสี่ยง] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Covid